Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Seemneliit põhikiri

 

1.      Mittetulundusühingu nimi, asukoht, eesmärk

1.1.            Mittetulundusühingu nimi on  Eesti Seemneliit (edaspidi nimetatud Liit), lühend ESL, inglise keeles Estonian Seed Association.

1.2.            Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, aadressiga J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik, 48309 Jõgeva vald, Jõgeva maakond.

1.3.            Liidu eesmärgiks on:

       seemnevaldkonna korrastamine, arendamine ja koordineerimine Eestis; oma liikmete majanduslike ja erialahuvide ning õiguste kaitsmine kõigis instantsides; eesti seemnevaldkonna esindajate huvide esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides; sordiaretuse, seemnekasvatuse ja seemnete turustamise edendamine; sordikaitse arendamine ja autoriõiguste kaitse tagamine sortide omanikele; vaidluste lahendamisele kaasaaitamine aruteludes, lepitamise või arbitraaži korras; Seemneliidu liikmete rolli suurendamine põllumajandustootmises ja seemnemajanduses.

Eesmärkide saavutamiseks Liit:

1) esindab oma liikmete huve riiklikes, ühiskondlikes ning rahvusvahelistes organisatsioonides;

2)      esitab ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele seemnevaldkonda reguleeriva seadusandluse ja poliitikate väljatöötamiseks ja täiendamiseks;

3)      osaleb ühtse seemnevaldkonna poliitika väljatöötamisel ja kaitseb oma liikmete huve asjaomastes riigiasutustes;

4)      osaleb Eesti põllumajanduse arendus-, teadus-, tehnika- ja innovatsioonipoliitika väljatöötamisel;

5)      edendab koostööd sortide omanike ning esindajate, põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate ning turustajate vahel;

6)      osaleb seemnete turustamise reeglite väljatöötamisel (pakendamise, kvaliteedi kontrolli, transpordi, dokumentatsiooni, jne);

7)      arendab tihedat koostööd ja infovahetust teiste liitude ja ühendustega Eestis;

8)      arendab oma liikmetele kasulikku koostööd ja infovahetust teiste riikide analoogiliste liitude ja nende rahvusvaheliste ühendustega, soodustades igati ettevõtetevaheliste rahvusvaheliste kontaktide laienemist ja turukonjunktuuri uurimist;

9)      toetab Liidu liikmete osalemist rahvusvahelises seemnekaubanduses;

10)   jälgib ärieetika nõuete täitmist seemnevaldkonnas ja võtab tarvitusele meetmeid nende rikkumisel;

11)  annab välja trükiseid ja muid väljaandeid;

12)  korraldab õppepäevi ja seminare, organiseerib oma liikmete koolitust,

13)  asutab fonde oma tegevuse arendamiseks;

14)  korraldab põllukultuuride seemnete  turustamisalase info kogumist nii sise- kui välismaal ning selle edastamist Liidu liikmetele;

15)   kavandab meetmeid seemnete kvaliteedi ja seemnevaldkonna konkurentsivõime tõstmiseks;

16)  korraldab nõuandetegevust ja tööalast ning vabahariduslikku koolitust põllumajanduse valdkonnas.

Oma eesmärkide saavutamiseks on Liidul õigus omandada kinnis- ja vallasvaravara, korraldada tulundus- ja heategevusüritusi ning osaleda arendustöödes Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires.

2.      Liidu liikmeks vastuvõtmise, Liidust väljaastumise ja Liidust väljaarvamise tingimused ning kord

2.1.   Liidu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2.   Liidu liikmeks võivad lisaks asutajaliikmetele olla Eestis registreeritud sortide omanikud/esindajad ning seemnete või taimse paljundusmaterjali tootmise, töötlemise või turustamisega tegelevad ning sellele tegevusele kaasa aitavad füüsilised ja juriidilised isikud.

2.3.   Liidu liikmeks võetakse vastu avalduse alusel Liidu juhatuse otsusega, kui selle poolt on hääletanud vähemalt pool juhatuse koosolekust osa võtnud liikmetest. Liikmeks võetakse vastu avaliku hääletuse teel.

2.4.   Liidu liikmetel on õigus igal ajal juhatusele esitatava avalduse alusel liidust välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse juhatuse koosoleku poolt.

2.5.   Liidu liige võidakse Liidust välja arvata üldkoosoleku otsusega alljärgnevatel põhjustel:

2.5.1.      liige ei ole täitnud talle pandud kohustusi või rikub põhikirja;

2.5.2.      liige on rängalt eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu;

2.5.3.      liige ei ole tasunud  aasta jooksul eelmise aasta liikmemaksu.

2.5.4.      Liidu liige arvatakse juhatuse otsusega Liidust välja liikme surma korral.

3.                  Liidu liikmete õigused ja kohustused

3.1.            Liidu liikmetel on õigus:

3.1.1.      võtta hääleõigusega osa Liidu üldkoosolekutest või volitada enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Liidu liiget. Igal liikmel on õigus volituse alusel esindada ainult ühte liiget;

3.1.2.      valida ja olla valitud Liidu juhatusse ja teistesse organitesse;

3.1.3.      kasutada Liidu üldises kasutuses olevat vara juhatuse ja/või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras.

3.2.            Liidu liikmed on kohustatud:

3.2.1.      tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud tingimustel ja korras;

3.2.2.      täitma muid põhikirjast ja juhatuse ning üldkoosoleku otsustest tulenevaid kohustusi.

3.3.            Liidu liikmel võivad olla ka muud põhikirjast, Liidu kodukorrast ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevad õigused ja kohustused.

4.                  Liidu juhtimine

Üldkoosolek

4.1.            Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, mille pädevuses on:

4.1.1.      põhikirja muutmine;

4.1.2.      Liidu eesmärkide muutmine;

4.1.3.      Liidu kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;

4.1.4.      Liidu liikmemaksu suuruse määramine;

4.1.5.      Liidu aastaaruande- ja eelarve kinnitamine;

4.1.6.      juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.1.7.      juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;

4.1.8.      revidendi valimine ja tagasikutsumine;

4.1.9.      komisjonide moodustamine ja nende ülesannete määratlemine;

4.1.10.  Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.1.11.  muude küsimuste otsustamine.

4.2.            Liidu üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.3.            Korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Juhatus on kohustatud koosoleku toimumisest ja päevakorrast kõigile Liidu liikmetele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat ette teatama.

4.4.            Erakorralised üldkoosolekud kutsub Juhatus kokku kas omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel. Juhatus on kohustatud koosoleku toimumisest ja päevakorrast kõigile Liidu liikmetele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat ette teatama.

4.5.            Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija ning kontrollitakse koosoleku pädevust võtta vastu otsuseid, määrates kindlaks koosolekul esindatud hääled.

4.6.            Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 1/2 liikmetest. Liikmete esindajate volitused fikseeritakse kirjalikult üldkoosoleku protokollis, kusjuures need peavad esindatava liikme poolt olema esitatud kirjalikult või suuliselt Juhatusele. Igal Liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

4.7.            Üldkoosolek võtab vastu otsuseid päevakorras märgitud järjekorras. Vastava päevakorrapunkti läbiarutamise järel paneb koosoleku juhataja selle hääletusele. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kas kinnise või lahtise hääletuse teel. Kinnine hääletus korraldatakse juhul, kui seda nõuab vähemalt 3 (kolm) liiget, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4.8.            Isiku valimisel häälte võrdsel jagunemisel kuulutab koosoleku juhataja hääletuse ebaõnnestunuks ja avab uuesti nimekirja kandidatuuride esitamiseks. Valimisi korratakse seni kui üks kandidaat saab teistest enam hääli.

4.9.            Liidu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

4.10.        Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.11.        Kodukorra vastuvõtmise ja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.12.        Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 5/6 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Juhatus

4.13.        Juhatus on Liidu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Liitu  selle igapäevases tegevuses. Juhatuses on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe.

4.14.        Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 (kolmeks) aastaks.

4.15.        Juhatuse esimehel on õigus esindada Liitu kõigis õigustoimingutes, kõigil teistel juhatuse liikmetel on ühine esindusõigus.

4.16.        Juhatus on kohustatud pidama liikmete arvestust üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras.

4.17.        Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.

4.18.        Kõik juhatuse otsused protokollitakse. Juhatus võib vastu võtta otsuseid elektrooniliselt, koosolekut kokku kutsumata.

4.19.        Juhatus võib sõlmida töölepinguid kolmandate isikutega liidu põhikirjaliste tegevuste täitmiseks.

4.20.        Juhatuse pädevusse kuulub: liidu igapäevategevuse korraldamine; liidu tegevuskava ja eelarve koostamine; majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine, liidu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

4.21.        Juhatus võib liidule kuuluvaid kinnisasju või registrisse kandmisele kuuluvaid vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega ettenähtud tingimustel.

5.                  Liidu lõpetamine ja Liidu vara jaotus lõpetamise korral

5.1.            Liit lõpetatakse:

5.1.1.      üldkoosoleku otsusega;

5.1.2.      muul seaduses ettenähtud alusel.

5.2.            Liidu lõpetamisel üldkoosoleku otsusega on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 4/5 Liidu liikmetest.

5.3.            Liidu lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

5.4.            Liidu lõpetamisel jaotatakse, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, allesjäänud vara võrdsetes osades Liidu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata õigustatud isikuteks teisi isikuid.

Põhikiri kinnitatud  30. märtsil 2006.a.  Jõgeval

Põhikiri muudetud 20.märtsil 2012.a üldkoosoleku otsusega Eiveres.